ARTIKEL 1: De algemene voorwaarden

1.1            Kernactiviteit van Q Home is bemiddeling bij de totstandkoming van verhuurcontracten tussen de eigenaar van een huurobject en huurder. Q Home stelt de huurobjecten ter beschikking voor verhuur van korte duur uit naam van de eigenaar volgens de condities zoals beschreven in het contract.

1.2            Huurder onderkent dat, met het akkoord geven op het contract en de algemene voorwaarden behorende bij het contract, hij direct contracteert met de eigenaar van het betreffende huurobject en dat Q Home niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de service verlening zoals hieronder beschreven, behalve voor die taken genoemd in artikel 4 (verplichtingen van Q Home) en de specifieke afspraken gemaakt met huurder zoals vermeld in het contract.

 

ARTIKEL  2: Reservering en betaling

2.1         De beschikbaarheid van te huren objecten in portefeuille bij Q Home staat aangegeven op haar internet site www.qhome.fr

2.2         Een verzoek tot reservering van een bepaalde woning moet zo spoedig mogelijk schriftelijk (post of e-mail) bevestigd worden.

2.3         Tegelijk met de reservering zal Q Home aan huurder vragen om binnen 1 week een aanbetaling te doen van 25% van de totale huursom. Het resterende bedrag is verschuldigd en dient te zijn bijgeschreven op de rekening van Q Home uiterlijk 8 weken voor de datum waarop huurder het huurobject wenst te betrekken. Voor boekingen afgesloten minder dan 8 weken voor de datum van aankomst is de totale huursom onmiddellijk verschuldigd. Op alle boekingen van Q Home zijn eenmalige reserveringskosten van toepassing, deze bedragen 55 Euro per boeking.

2.4         Een reservering is van kracht zodra de aanbetaling op de rekening van Q Home is bijgeschreven. Op de reservering zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Huurder verklaart om de verschuldigde bedragen ter zake van huur te effectueren per bankoverschrijving.

 

ARTIKEL 3: Gegevens van het huurobject

3.1        Een volledige omschrijving van het huurobject vindt u op onze website. De condities voor de verhuur en overige details ter zake van de verhuur, staan vermeld in het contract welke algemene voorwaarden hier onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt.

 

ARTIKEL 4: Verplichtingen van Q Home

De verplichtingen van Q Home jegens huurder zijn als volgt:

4.1         Ontvangst van de huurder bij aankomst op één van de ontvangstlocaties van Q Home in de buurt van het huurobject. Bij deze ontvangst zal Q Home aan huurder de sleutels van het huurobject overhandigen en een routebeschrijving  meegeven indien nodig. Tevens geeft Q Home een beknopte presentatie van het gehuurde.

4.2         Indien overeengekomen in de huurovereenkomst, wordt aan huurder linnengoed ter beschikking gesteld.

4.3         Huurder wordt verbaal nogmaals gewezen op het tijdstip van vertrek met het oog op de verplichte eenmalige eindschoonmaak (artikel 5.7). Met huurder worden specifieke wensen en of additionele taken van huishoudelijke aard zoals opgenomen in het contract en/of huisreglement, in het kort nog doorgesproken.

4.4         Bij vertrek van huurder na afloop van de reserveringsperiode, zal Q- Home – met inachtneming van hetgeen hieronder is bepaald in artikel 8 – de borgsom restitueren per bankoverschrijving.

4.5         Q Home zal zich tot het uiterste inspannen om bij technische storingen tijdens het verblijf van huurders reparatie of vervanging van apparatuur op de kortst mogelijke termijn te realiseren.

 

ARTIKEL 5: Verplichtingen van huurder

5.1         Het contract geeft huurder uitsluitend recht op bezetting van het huurobject  gedurende de periode van reservering. Huurder erkent met ondertekening de aard van het contract van korte duur en verklaart om bij de afloop van de reserveringsdatum het huurobject in dezelfde staat op te leveren als bij het betrekken van het huurobject. Huurder heeft geen enkel ander recht op het huurobject dan dit tijdelijk te bewonen voor de overeengekomen periode.

5.2         Huurder zal de onderhavige overeenkomst niet aan derden beschikbaar stellen en/of derden, zonder toestemming van de eigenaar of Q Home, toelaten voor medebewoning – al dan niet tegen betaling (onderhuur) – in het huurobject of enig ander perceel gelegen op het terrein.

5.3         Huurder zal Q Home onmiddellijk schriftelijk  (post of e-mail) op de hoogte stellen van eventuele schade aan het huurobject of toebehoren ontstaan door toedoen of nalatigheid van de kant van huurder en/of verhuurder.

5.4         Huurder verklaart het huurobject met toebehoren als een goed huisvader te bewonen en te beheren en de privacy en rust van eigenaren (en/of andere huurders) van omliggende percelen te zullen respecteren.

5.5         Teneinde de noodzakelijke reparaties te kunnen uitvoeren ofwel met het oog op het regelen van huishoudelijke zaken, zal huurder Q Home en/of de eigenaar te alle tijden toegang verlenen tot het terrein en het huurobject. Voor huurobjecten die tevens in de verkoop staan, kan de eigenaar vragen de woning éénmalig tijdens het verblijf van de huurder te bezichtigen met een potentiële koper, na kennisgeving en op een tijdstip in samenspraak met de huurder.

5.6         Huurder verplicht zich het huurobject in de staat waarin hij het bij aanvang van de huurperiode heeft aangetroffen te retourneren. Huurder verplicht zich eveneens om de meubels, die hij aantreft in het huurobject in dezelfde staat van reinheid op te leveren (met uitzondering van het linnengoed) en op dezelfde plaats te laten staan, als waar deze stonden bij aankomst. Huisdieren worden alleen toegelaten indien van te voren aangegeven bij Q Home en dit door eigenaar is geaccordeerd. Indien door aanwezigheid van het huisdier extra schoonmaak van het huis of de tuin noodzakelijk is, dan zal dit met de borg worden verrekend.

5.7         Huurder accepteert de verplichting van eenmalige eindschoonmaak en accepteert de kosten hiervoor zoals vermeld in de huurovereenkomst.

5.8         De huurder accepteert de eventueel aanwezige internetverbinding niet te gebruiken voor het reproduceren van culturele auteursrechtelijk beschermde werken of het raadplegen van illegale informatie op het internet . De huurder is er van bewust dat dit een strafbaar feit is en in geval van overtreding, de boete kan oplopen tot 1.500 euro per maand en onderbreking van de toegang tot internet. De huurder gaat akkoord met alle maatregelen die nodig worden geacht om het frauduleuze of illegale gebruik van het internet te voorkomen tijdens zijn verblijf. De huurder erkent zijn verantwoordelijkheid in deze zaak en gaat akkoord met alle schade voor de eigenaar die voortvloeit uit frauduleus gebruik van het internet tijdens de huurperiode.

5.9        De huurder is verplicht te beschikken over een geldige Wettelijke Aansprakelijkheids Verzekering tijdens de periode dat hij het object huurt.

 

ARTIKEL  6: Niet nakoming van verplichtingen door huurder

6.1         Q Home behoudt zich het recht voor om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de aanbetaling als vermeld in artikel 2 van het contract niet binnen 1 week na ondertekening van het contract is bijgeschreven op de bankrekening van Q Home.

6.2         Q Home mag het contract eveneens met onmiddellijke ingang beëindigen – en het huurobject opnieuw aan derden ter beschikking stellen- indien de totaal verschuldigde huursom niet uiterlijk 6 weken voor aankomst van huurder is bijgeschreven op de rekening van Q Home.

6.3         In geval van annulering door huurder heeft huurder recht op terugbetaling van een deel van de huursom berekend volgens de tabel zoals opgenomen in artikel 7.1.1. (voorwaarden voor terugbetaling aan huurder bij annulering).

 

ARTIKEL 7: Annulering

7.1         Annulering door huurder

Berichtgeving van annulering geschiedt per aangetekend schrijven aan het adres van Q Home.

7.1.1      Voorwaarden voor terugbetaling aan huurder bij annulering.

In geval van annulering kan huurder reeds betaalde huurpenningen terugvorderen onder aftrek van een inhouding waarvan de hoogte correspondeert met de datum van annulering. De percentages die worden ingehouden op restitutie zijn als volgt :

– bij annulering tot 8 weken voor de aankomstdag van het geboekte verblijf is de huurder 25% van de totale huursom, de volledige reserveringskosten en de eventuele omboekgarantie en/of omboektoeslag  verschuldigd;
– bij annulering vanaf 8 weken vóór de aankomstdag van het geboekte verblijf is de huurder de totale huursom, de volledige reserveringskosten en de eventuele omboekgarantie en/of omboektoeslag  verschuldigd;

Voor het annuleren van een reservering als gevolg van een Epidemie (zoals o.a. Covid-19)  is het niet mogelijk uw reservering kosteloos te annuleren. De bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn dan van toepassing. Wij adviseren u dan ook om zorg te dragen voor een goede annuleringsverzekering.

7.2         Annulering  door  eigenaar

Indien,  volgend op een reservering door huurder,  de eigenaar de beschikbaarheid van het huurobject annuleert minder dan 6 maanden voor de geplande aankomst van de huurder, dan zal de totaal door huurder betaalde huursom integraal aan huurder worden terugbetaald, tenzij Q Home een alternatief huurobject voor huurder vindt voor dezelfde periode wat gelijkwaardig is aan het primair gehuurde qua comfort, omgeving en prijsniveau. De huurder heeft het recht het alternatieve voorstel van Q-home te weigeren en Q-home verbint zich ertoe om ook alle betaalde sommen anders dan de huur zelf terug te betalen aan de huurder.

 

ARTIKEL 8: Borgsom

8.1         De borgsom zal per bankoverschrijving worden voldaan aan Q Home. Q Home draagt er zorg voor dat dit bedrag op een aparte derden rekening van Q Home wordt gestort. Bij huurobjecten waar de eigenaar zelf de huurder ter plaatse ontvangt, zal de borg contant bij aankomst voldaan dienen te worden.

8.2         De borgsom zal na vertrek door Q Home worden gerestitueerd aan huurder na akkoordbevinding van de staat van het opgeleverde door Q Home of eigenaar. Dit akkoord zal door Q Home of eigenaar worden gegeven binnen een termijn van tien dagen na vertrek.

8.3         Bij schade geconstateerd bij of na vertrek van huurder  die naar schatting minder of gelijk aan de borgsom is, wordt dit bedrag in overleg met de eigenaar direct verrekend met de borg. Bij schade, geconstateerd bij of na vertrek van huurder  die naar schatting hoger is dan de borgsom, zal er een rapport worden opgemaakt door eigenaar of een in te schakelen expert. Na kennisneming van dit rapport stelt Q Home de huurder op de hoogte van het bedrag dat gemoeid is met reparatie of vervanging van de beschadigde-  ofwel verloren geraakte-  goederen met bijsluiting van het schaderapport. Huurder is gehouden deze schade te vergoeden (zie artikel 8.5).

8.4         Huurder stemt ermee in dat, in geval van schade aan het huurobject of toebehoren, toegebracht door handelen of nalaten van huurder gedurende zijn verblijf in het huurobject, de gehele borgsom in principe achter gehouden kan worden.  In het geval deze som niet toereikend is voor vergoeding van de totale schade zoals vermeld in het schaderapport, zal huurder het overige bedrag noodzakelijk voor herstel en/of vervanging na schriftelijke kennisgeving door Q Home en/of eigenaar binnen een termijn vantien dagen na dagtekening van deze kennisgeving overmaken aan eigenaar op het daarbij aangegeven rekeningnummer.

8.5         Een inhouding op de borgsom is eveneens geoorloofd indien huurder het huurobject niet binnen de afgesproken termijn leeg oplevert ofwel bij het niet nakomen door huurder van zijn overige verplichtingen voortvloeiend uit het contract.  Inhouding van de borgsom ontslaat huurder niet van een plicht tot overige schadevergoeding die eigenaar ter zake van het niet tijdig leeg opleveren door huurder, van huurder kan vorderen.

8.6         Huurder stemt er mee in dat Q Home niet aansprakelijk gesteld  kan worden voor inhouding van de borgsom en/of overige vorderingen die eigenaar jegens huurder ter zake van schade of het niet leeg opleveren meent te hebben. De beslissing over restitutie van de borgsom  alsmede over eventuele overige vergoeding(en) ligt bij de eigenaar, maar de afwikkeling hiervan in relatie tot de huurder kan door de eigenaar aan Q Home worden gedelegeerd.

 

ARTIKEL  9: Conformiteit,  wijzigingen aan of bij het huurobject, storingen, ongevallen en gebruik zwembad.

9.1         Conformiteit. De beschrijving van het huurobject in documentatie en of op de internetsite van Q Home moet conform de realiteit zijn en zijn geaccordeerd door de eigenaar. Q Home en eigenaar zullen zich tot het uiterste inspannen om er voor zorg te dragen dat informatie aangaande het huurobject met toebehoren, de ligging van het huurobject,  evenals de beschrijving van het aanwezige meubilair, zo compleet mogelijk is.

9.2         Non conformiteit. Huurder zal Q Home binnen 24 uur na ingang van de huurperiode  informeren indien de staat van onderhoud van het huurobject en/of het terrein en/of de inrichting , naar zijn idee niet conform is met de beschrijving. Eigenaar en Q Home zullen zich aansluitend inspannen om hiervoor een passende oplossing te vinden.

9.3         In het denkbeeldige geval dat er zich – ondanks alle voorzorgsmaatregelen – toch wijzigingen voordoen aan,  of bij het huurobject,  alvorens huurder dit betrekt, dan zal Q Home huurder hier onverwijld van op de hoogte stellen.

9.4         Eigenaar kan echter nimmer door huurder aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke vermindering van huurgenot door wijzigingen aan, of om het huurobject die zijn ontstaan na publicatie van het huurobject maar die niet te wijten zijn aan zijn toedoen of nalaten.

9.5        Storingen. Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor internet/WIFI storingen en snelheid, elektriciteitsstoringen, mankementen aan toevoer van gas of water of storingen aan elektrische apparatuur die niet direct te wijten zijn aan zijn toedoen of zijn nalatigheid.

9.6        Ongevallen en gebruik zwembad. Eigenaar accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen/ongelukken in of rondom het huurobject tenzij rechtstreeks te wijten aan zijn nalatigheid. Eigenaar sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit ter zake van een ongeluk door gebruik van of bij toegang tot het zwembad, behalve voor zover een dergelijk ongeluk te wijten is aan het niet in acht nemen door eigenaar van de geldende voorschriften voor veiligheid en toegang tot zwembaden.

9.6.1    De kwaliteit van het zwembadwater wordt periodiek gecontroleerd en gereinigd. Bij veelvuldig en incorrect gebruik van zonnecrèmes en lotions alvorens het zwembad te betreden kan dit een nadelig effect hebben op de kwaliteit van het zwembadwater. Nadelige gevolgen hiervan zijn niet de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of Q Home. Gedurende zijn verblijf en tussen de periodieke reinigingen dient de huurder zich eveneens in te spannen grof vuil uit het zwembad te verwijderen ten einde een goede werking van de filtering te garanderen.

9.7      Insecten. De huurder dient zelf te voorzien in insect werende middelen. De aanwezigheid van insecten valt niet onder de invloedssfeer van de eigenaar en/of Q Home.

9.8     Geluidshinder. De huurder dient rekening te houden met de lokale voorschriften omtrent geluidsoverlast. Indien omgekeerd de huurder geluidsoverlast ondervindt van de omgeving kan hij hierover contact opnemen met de lokale beheerder die zich zal inspannen dit te doen afnemen, echter kunnen wij hierover geen garanties geven. Geluidshinder vanwege constructiewerken in de omgeving kunnen uitgevoerd worden binnen de toegstane uren en vallen niet onder de invloedssfeer van Q Home, noch van de eigenaar.

 

ARTIKEL 10: Slotbepalingen

10.1       Het contract en de algemene voorwaarden behorende bij het contract, zijn opgesteld en zullen geïnterpreteerd worden naar de regels van Nederlands recht met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht.

10.2       Enige bepaling uit het contract die niet van toepassing wordt verklaard, zal worden beschouwd als niet geschreven. Partijen komen overeen dat, bij annulering van enige bepaling van het contract, de overige bepalingen van het contract van kracht blijven.

10.3       Het contract, inclusief de getekende bijlagen, omvat alle bestaande afspraken tussen Q Home en huurder en vervangt ieder ander contract verbaal of schriftelijk evenals iedere (vorm van) correspondentie tussen Q Home en huurder over huur en verhuur van het huurobject en de daaraan gerelateerde zaken.

10.4       De huurder verklaart bij schriftelijk (post of e-mail) akkoord op het huurcontract, de condities voor huur te hebben gelezen en deze te accepteren.  Het accorderen van de huurovereenkomst en bijbehorende algemene voorwaarden per e-mail is rechtsgeldig.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly